Tin tức

TUYỂN DỤNG THÁNG 7

17/07/2020

Tổng hợp các vị trí tuyển dụng tháng 7/2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Danh sách vị trí dành cho các ứng viên:

1/ Chuyên viên Phân tích Đầu tư

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-phan-tich-dau-tu.html

2/ Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-kiem-soat-noi-bo.html

3/ Kế toán Tổng hợp

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/ke-toan-tong-hop-uu-tien-co-kinh-nghiem-ke-toan-kho-xuat-nhap-khau.html

4/ Kế toán Ngân hàng

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/ke-toan-ngan-hang.html

5/ Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/nhan-vien-ky-thuat-toa-nha.html

6/ Chuyên viên Pháp chế

Chi tiết tại: https://thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-phap-che.html