Quan hệ cổ đông

STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
21/09/2023
21/09/2023Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 20)
2
20/09/2023
20/09/2023Thông báo thay đổi nhân sự
3
20/09/2023
20/09/2023CBTT Quyết định số 940/QĐ-SGDHN ngày 15/09/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty
4
13/09/2023
13/09/2023Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 19)
5
11/09/2023
11/09/2023Nghị quyết HĐQT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
6
08/09/2023
08/09/2023CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3
7
29/08/2023
29/08/2023Nghị quyết HĐQT vv đăng ký tăng vốn điều lệ và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty
8
29/08/2023
29/08/2023CBTT Công văn số 5915/UBCK-QLCB ngày 29/08/2023 của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của THD
9
28/08/2023
28/08/2023CBTT vv đính chính thông tin tại BCTC hợp nhất Quý II năm 2023
10
21/08/2023
21/08/2023Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
11
27/07/2023
27/07/2023Nghị quyết HĐQT vv thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
12
24/07/2023
24/07/2023CBTT Công văn số 4903/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 24/07/2023 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
13
26/06/2023
26/06/2023Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
14
23/06/2023
23/06/2023Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
15
22/06/2023
22/06/2023Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc không phát hành lại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty
16
25/05/2023
25/05/2023Thông báo thay đổi nhân sự
17
22/05/2023
22/05/2023Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
18
27/04/2023
27/04/2023Thông báo thay đổi nhân sự
19
26/04/2023
26/04/2023CBTT Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
20
06/04/2023
06/04/2023CBTT Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Khoa và Quyết định HĐQT vv miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
21
31/03/2023
31/03/2023Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
22
31/03/2023
31/03/2023CBTT Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khoa
23
07/03/2023
07/03/2023Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
24
30/01/2023
30/01/2023Nghị quyết HĐQT vv thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ
25
04/01/2023
04/01/2023Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 18)
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
30/12/2022
30/12/2022Thông báo thay đổi nhân sự
2
03/11/2022
03/11/2022Nghị quyết HĐQT vv ban hành Quy chế Công bố thông tin
3
09/09/2022
09/09/2022Nghị quyết HĐQT vv triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4
07/09/2022
07/09/2022Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty
5
31/08/2022
31/08/2022CBTT Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát và BBH BKS về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát
6
29/06/2022
29/06/2022Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện các công việc liên quan đến BCTC năm 2021 và năm 2022 của Công ty
7
22/06/2022
22/06/2022Nghị quyết HĐQT vv ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
8
17/06/2022
17/06/2022Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy
9
26/05/2022
26/05/2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy
10
17/05/2022
17/05/2022Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án điều chỉnh lại BCTC kiểm toán năm 2021
11
05/05/2022
05/05/2022Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes
12
29/04/2022
29/04/2022Các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13
29/04/2022
29/04/2022BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14
28/04/2022
28/04/2022Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2024
15
28/04/2022
28/04/2022Đơn ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2024
16
26/04/2022
26/04/2022Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bổ sung
17
26/04/2022
26/04/2022Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Kiên
18
09/04/2022
09/04/2022Nghị quyết HĐQT vv thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
19
08/04/2022
08/04/2022Thông báo mời họp và tài liệu họp
20
11/03/2022
11/03/2022Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Chí Kiên và bà Phạm Thu Hằng
21
11/03/2022
11/03/2022Nghị quyết HĐQT vv thay đổi Kế toán trưởng Công ty
22
10/03/2022
10/03/2022Nghị quyết HĐQT vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
23
19/01/2022
19/01/2022Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Trịnh Văn Thiệm
24
11/01/2022
11/01/2022Nghị quyết HĐQT vv thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
30/12/2021
30/12/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp của Thaispace
2
28/12/2021
28/12/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con - CTCP Tập đoàn Thaigroup
3
25/12/2021
25/12/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án mua cổ phần trong đợt phát hành của Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội
4
22/12/2021
22/12/2021Nghị quyết HĐQT vv thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
5
02/12/2021
02/12/2021Công ty nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu của Ông Nguyễn Đức Thụy
6
30/11/2021
30/11/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy
7
19/11/2021
19/11/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Thaihomes
8
16/11/2021
16/11/2021Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy
9
16/11/2021
16/11/2021Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội
10
01/11/2021
01/11/2021Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Bùi Khương Duy
11
28/10/2021
28/10/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS - Ông Phạm Quang Vinh
12
07/09/2021
07/09/2021Nghị quyết HĐQT vv thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
13
05/08/2021
05/08/2021Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 49%
14
03/08/2021
03/08/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty
15
03/08/2021
03/08/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua một số nội dung cụ thể tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
16
03/08/2021
03/08/2021Công văn vv Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty được đàm phán, ký kết hợp đồng và nhập khẩu thuốc chữa Covid-19
17
08/07/2021
08/07/2021Nghị quyết HĐQT vv thay đổi Kế toán trưởng
18
06/07/2021
06/07/2021Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17
19
05/07/2021
05/07/2021Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nhân sự Ban Lãnh đạo
20
14/06/2021
14/06/2021Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên
21
07/06/2021
07/06/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu và kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
22
24/05/2021
24/05/2021Thay đổi nhân sự công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23
24/05/2021
24/05/2021BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
24
24/05/2021
24/05/2021Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Đình Hưng
25
21/05/2021
21/05/2021Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
26
21/05/2021
21/05/2021Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
27
20/05/2021
20/05/2021Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (cập nhật ngày 20/5)
28
20/05/2021
20/05/2021Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
29
20/05/2021
20/05/2021Tờ trình điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh
30
20/05/2021
20/05/2021Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
31
20/05/2021
20/05/2021Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
32
20/05/2021
20/05/2021Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
33
20/05/2021
20/05/2021Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (cập nhật ngày 20/5)
34
20/05/2021
20/05/2021Thông báo thay đổi phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
35
17/05/2021
17/05/2021Thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT
36
13/05/2021
13/05/2021Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát
37
13/05/2021
13/05/2021Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị
38
08/05/2021
08/05/2021Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
39
05/05/2021
05/05/2021Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Dự thảo sửa đổi cập nhật lần 1)
40
29/04/2021
29/04/2021Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021
41
29/04/2021
29/04/2021Báo cáo Ban TGĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021
42
29/04/2021
29/04/2021Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
43
29/04/2021
29/04/2021Dự thảo Quy chế Hoạt động của BKS 2021
44
29/04/2021
29/04/2021Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT 2021
45
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động của BKS
46
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT
47
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
48
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
49
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình ủy quyền cho HĐQT
50
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
51
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
52
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS
53
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS
54
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình ESOP năm 2021
55
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021
56
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
57
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021
58
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình lựa chọn đơn vị kiếm toán và soát xét BCTC năm 2021 và bán niên
59
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
60
29/04/2021
29/04/2021Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán
61
29/04/2021
29/04/2021Báo cáo của Ban kiểm soát
62
29/04/2021
29/04/2021Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
63
29/04/2021
29/04/2021Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
64
29/04/2021
29/04/2021Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
65
29/04/2021
29/04/2021Phiếu đặt câu hỏi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
66
29/04/2021
29/04/2021Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
67
29/04/2021
29/04/2021Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
68
29/04/2021
29/04/2021Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
69
29/04/2021
29/04/2021Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
70
29/04/2021
29/04/2021Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
71
29/04/2021
29/04/2021Dự thảo điều lệ 2021
72
29/04/2021
29/04/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
73
23/04/2021
23/04/2021Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật
74
15/04/2021
15/04/2021Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của ông Vũ Đình Hưng
75
12/04/2021
12/04/2021Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
76
02/04/2021
02/04/2021Nghị quyết HĐQT vv thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
77
31/03/2021
31/03/2021Nghị quyết HĐQT vv góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes
78
16/03/2021
16/03/2021Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Hà
79
02/03/2021
02/03/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án chuyển nhượng dự án Sản xuất phân bón DAP Lào Cai
80
27/02/2021
27/02/2021Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc
81
25/02/2021
25/02/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
82
25/02/2021
25/02/2021Nghị quyết HĐQT vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
83
25/02/2021
25/02/2021Thay đổi người thực hiện công bố thông tin
84
23/02/2021
23/02/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án chuyển nhượng nhà máy Xi măng Minh Tâm
85
23/02/2021
23/02/2021Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
86
01/02/2021
01/02/2021Nghị quyết HĐQT vv thông qua Thaigroup mua phần vốn góp của một số công ty
87
27/01/2021
27/01/2021Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Hà
88
27/01/2021
27/01/2021Nghị quyết HĐQT vv đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu
89
27/01/2021
27/01/2021Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2
90
20/01/2021
20/01/2021Nghị quyết HĐQT thông qua việc giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
91
20/01/2021
20/01/2021Thông báo về thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty
92
20/01/2021
20/01/2021Văn bản xác nhận của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
93
20/01/2021
20/01/2021Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
94
20/01/2021
20/01/2021Nghị quyết HĐQT vv phân phối lại số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
95
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua của bà Nguyễn Thị Thanh Hà
96
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua của bà Nguyễn Thị Vụ
97
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua của ông Nguyễn Chí Kiên
98
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua của ông Vũ Ngọc Định
99
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo kết quả nhận chuyển nhượng quyền mua của ông Nguyễn Đức Thụy
100
12/01/2021
12/01/2021Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Dương Văn Nhất
101
11/01/2021
11/01/2021Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Văn Khoa
102
07/01/2021
07/01/2021Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Định
103
07/01/2021
07/01/2021Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Hà
104
07/01/2021
07/01/2021Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Chí Kiên
105
07/01/2021
07/01/2021Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Vụ
106
07/01/2021
07/01/2021Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Dương Văn Nhất
107
06/01/2021
06/01/2021Thông báo giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
28/12/2020
28/12/2020Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
2
24/12/2020
24/12/2020Nghị quyết HĐQT vv chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế
3
09/12/2020
09/12/2020Nghị quyết HĐQT vv thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
4
02/12/2020
02/12/2020Đính chính thông tin tại NQ HĐQT ngày 23/11/2020
5
23/11/2020
23/11/2020Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng
6
18/11/2020
18/11/2020Nghị quyết HĐQT vv vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long
7
22/10/2020
22/10/2020Nghị quyết HĐQT vv sử dụng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam mua cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế
8
19/10/2020
19/10/2020Nghị quyết HĐQT vv thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
9
14/10/2020
14/10/2020Công văn vv hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của Thaiholdings và Thaigroup
10
12/10/2020
12/10/2020Công văn vv giải trình ý kiến kiểm toán BCTC của Thaigroup
11
12/10/2020
12/10/2020Công văn vv giải trình một số nội dung thẩm định giá trị doanh nghiệp của Thaigroup
12
08/09/2020
08/09/2020Thay đổi người ủy quyền CBTT
13
24/08/2020
24/08/2020Thay đổi ngành nghề ĐKKD
14
18/08/2020
18/08/2020Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT
15
17/08/2020
17/08/2020Nghị quyết HĐQT vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
16
15/08/2020
15/08/2020BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
17
13/08/2020
13/08/2020Nghị quyết HĐQT vv mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD
18
13/08/2020
13/08/2020Đơn đề cử TV HĐQT ĐHCĐ bất thường lần 2
19
12/08/2020
12/08/2020Đơn từ nhiệm của Ông Trương Anh Tú
20
12/08/2020
12/08/2020Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương
21
05/08/2020
05/08/2020Tờ trình sửa đổi Điều lệ ĐHCĐ bất thường lần 2
22
05/08/2020
05/08/2020Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT ĐHCĐ bất thường lần 2
23
05/08/2020
05/08/2020Dự thảo điều lệ Thaiholdings sửa đổi
24
05/08/2020
05/08/2020Báo cáo hoạt động Ban TGĐ
25
05/08/2020
05/08/2020Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2
26
05/08/2020
05/08/2020Dự thảo biên bản họp ĐHCĐ bất thường lần 2
27
05/08/2020
05/08/2020Tờ trình bầu TV HĐQT
28
05/08/2020
05/08/2020Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh ĐHĐCĐ bất thường lần 2
29
05/08/2020
05/08/2020Tờ trình thông qua phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
30
05/08/2020
05/08/2020Phiếu bầu thành viên HĐQT
31
05/08/2020
05/08/2020Mẫu Sơ yếu lý lịch ĐHĐCĐ bất thường lần 2
32
05/08/2020
05/08/2020Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
33
05/08/2020
05/08/2020Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
34
05/08/2020
05/08/2020Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
35
05/08/2020
05/08/2020Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
36
05/08/2020
05/08/2020Phiếu đặt câu hỏi ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
37
05/08/2020
05/08/2020Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
38
05/08/2020
05/08/2020Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
39
05/08/2020
05/08/2020Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
40
05/08/2020
05/08/2020Phiếu xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
41
05/08/2020
05/08/2020Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
42
05/08/2020
05/08/2020Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
43
05/08/2020
05/08/2020CBTT vv tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
44
17/07/2020
17/07/2020Quyết định HĐQT vv bổ nhiệm Phó TGĐ
45
14/07/2020
14/07/2020Nghị quyết HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
46
09/07/2020
09/07/2020Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
47
08/07/2020
08/07/2020Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc giao dịch với người có liên quan của công ty
48
07/07/2020
07/07/2020Nghị quyết HĐQT vv sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
49
30/06/2020
30/06/2020Nghị quyết HĐQT vv thành lập công ty con
50
25/06/2020
25/06/2020CBTT vv Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc kiểm toán BCTC năm 2020
51
24/06/2020
24/06/2020Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
52
23/06/2020
23/06/2020Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua cổ phần của Công ty CP-Tập đoàn Thaigroup
53
11/06/2020
11/06/2020Quyết định vv chấp thuận niêm yết cổ phiếu
54
02/06/2020
02/06/2020CBTT vv thay đổi TV HĐQT
55
30/05/2020
30/05/2020BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
56
19/05/2020
19/05/2020Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD
57
19/05/2020
19/05/2020Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
58
19/05/2020
19/05/2020Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
59
19/05/2020
19/05/2020Tờ trình thông qua Kết quả điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ Công ty liên quan đến các chỉ tiêu tài chính
60
19/05/2020
19/05/2020Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành thay thế cho BCTC kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành
61
19/05/2020
19/05/2020Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2020
62
14/05/2020
14/05/2020Quyết định HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
63
24/03/2020
24/03/2020Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất
64
17/03/2020
17/03/2020Quyết định HĐQT vv triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp
65
11/03/2020
11/03/2020Quyết định HĐQT vv hủy kết quả kiểm toán đối với BCTC kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 thay thế
66
10/03/2020
10/03/2020CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14
67
02/03/2020
02/03/2020Đính chính nội dung NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
68
01/03/2020
01/03/2020CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt công ty
69
29/02/2020
29/02/2020BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
70
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty
71
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty
72
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình tiếp tục niêm yết cổ phiếu tại HNX
73
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với bên liên quan của Công ty và người nội bộ Công ty
74
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình ủy quyền cho HĐQT mua bán tài sản 35% 2020
75
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
76
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
77
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT và BKS
78
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2020
79
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
80
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trả cổ tức năm 2020
81
29/02/2020
29/02/2020Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
82
29/02/2020
29/02/2020Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2019 và kế hoạch năm 2020
83
29/02/2020
29/02/2020Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
84
29/02/2020
29/02/2020Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
85
10/02/2020
10/02/2020Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
86
10/02/2020
10/02/2020Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
87
10/02/2020
10/02/2020Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
88
10/02/2020
10/02/2020Mẫu sơ yếu lý lịch
89
10/02/2020
10/02/2020Mẫu thư đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
90
10/02/2020
10/02/2020Mẫu thư đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
91
10/02/2020
10/02/2020Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
92
10/02/2020
10/02/2020Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
93
10/02/2020
10/02/2020Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
94
10/02/2020
10/02/2020Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
95
10/02/2020
10/02/2020Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
96
10/02/2020
10/02/2020Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
97
10/02/2020
10/02/2020Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
98
10/02/2020
10/02/2020Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
99
10/02/2020
10/02/2020Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
100
16/01/2020
16/01/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
101
16/01/2020
16/01/2020Quyết định HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
102
15/01/2020
15/01/2020Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
103
09/01/2020
09/01/2020Thông tin tóm tắt Công ty Cổ phần Thaiholdings
104
08/01/2020
08/01/2020CBTT về việc trở thành công ty đại chúng
105
07/01/2020
07/01/2020Công văn của UBCKNN về việc đăng ký công ty đại chung
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
31/07/2023
31/07/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023
2
30/01/2023
30/01/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
3
29/07/2022
29/07/2022Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022
4
30/01/2022
30/01/2022Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
5
30/07/2021
30/07/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty
6
01/02/2021
01/02/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
7
29/07/2020
29/07/2020Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
04/04/2023
04/04/2023Báo cáo thường niên năm 2022
2
29/03/2022
29/03/2022Báo cáo thường niên năm 2021
3
30/03/2021
30/03/2021Báo cáo thường niên năm 2020
4
25/05/2020
25/05/2020Báo cáo thường niên năm 2019
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
28/08/2023
28/08/2023CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa niên độ năm 2023
2
28/08/2023
28/08/2023Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ được soát xét năm 2023
3
28/08/2023
28/08/2023Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét năm 2023
4
28/08/2023
28/08/2023CBTT vv đính chính thông tin tại BCTC hợp nhất Quý II năm 2023
5
31/07/2023
31/07/2023CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2023
6
31/07/2023
31/07/2023Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023
7
31/07/2023
31/07/2023Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023
8
04/05/2023
04/05/2023CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023
9
04/05/2023
04/05/2023Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2023
10
04/05/2023
04/05/2023Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023
11
17/03/2023
17/03/2023CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022
12
17/03/2023
17/03/2023Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022
13
17/03/2023
17/03/2023Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022
14
30/01/2023
30/01/2023CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
15
30/01/2023
30/01/2023Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2022
16
30/01/2023
30/01/2023Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022
17
31/10/2022
31/10/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022
18
31/10/2022
31/10/2022Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2022
19
31/10/2022
31/10/2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022
20
26/08/2022
26/08/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét
21
26/08/2022
26/08/2022Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 đã được soát xét
22
26/08/2022
26/08/2022Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét
23
01/08/2022
01/08/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
24
01/08/2022
01/08/2022Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2022
25
01/08/2022
01/08/2022Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022
26
29/04/2022
29/04/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2022
27
29/04/2022
29/04/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022
28
12/03/2022
12/03/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán
29
12/03/2022
12/03/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
30
30/01/2022
30/01/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021
31
30/01/2022
30/01/2022CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021
32
30/10/2021
30/10/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021
33
30/10/2021
30/10/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021
34
10/08/2021
10/08/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét
35
10/08/2021
10/08/2021Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 đã được soát xét
36
10/08/2021
10/08/2021Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét
37
29/07/2021
29/07/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo cáo tài chính Quý II năm 2021
38
29/07/2021
29/07/2021Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021
39
29/07/2021
29/07/2021Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021
40
20/04/2021
20/04/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo cáo tài chính Quý I năm 2021
41
20/04/2021
20/04/2021Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021
42
20/04/2021
20/04/2021Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021
43
05/03/2021
05/03/2021Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán
44
05/03/2021
05/03/2021Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
45
20/01/2021
20/01/2021CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo cáo tài chính Quý IV năm 2020
46
20/01/2021
20/01/2021Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2020
47
20/01/2021
20/01/2021Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020
48
19/10/2020
19/10/2020CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Quý III năm 2020
49
19/10/2020
19/10/2020Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020
50
19/10/2020
19/10/2020Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020
51
14/08/2020
14/08/2020CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét
52
20/07/2020
20/07/2020CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính Quý II năm 2020
53
12/05/2020
12/05/2020CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
54
07/05/2020
07/05/2020CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế và Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
55
20/01/2020
20/01/2020Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
11/09/2023
11/09/2023Dụ thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
2
11/09/2023
11/09/2023Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings
3
11/09/2023
11/09/2023Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
4
11/09/2023
11/09/2023Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5
11/09/2023
11/09/2023Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
6
11/09/2023
11/09/2023Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty
7
27/04/2023
27/04/2023Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8
26/04/2023
26/04/2023Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
9
26/04/2023
26/04/2023Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
11
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021
12
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của BKS
13
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT
14
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2019 - 2024
17
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2019 - 2024
18
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024
19
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024
20
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
21
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
22
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
23
26/04/2023
26/04/2023Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
24
26/04/2023
26/04/2023Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022
25
26/04/2023
26/04/2023Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và TGĐ
26
26/04/2023
26/04/2023Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
27
26/04/2023
26/04/2023Dự thảo Quy chế về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
28
26/04/2023
26/04/2023Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
29
26/04/2023
26/04/2023Chương trình dự kiến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30
17/04/2023
17/04/2023Đơn đề cử thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Thanh Nhàn
31
17/04/2023
17/04/2023Đơn đề cử thành viên HĐQT đối với Bà Vũ Thanh Huệ
32
17/04/2023
17/04/2023Đơn đề cử thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Chí Kiên
33
17/04/2023
17/04/2023Đơn đề cử thành viên HĐQT đối với Ông Phan Mạnh Hùng
34
31/03/2023
31/03/2023Mẫu sơ yếu lý lịch
35
31/03/2023
31/03/2023Đơn đề cử thành viên BKS
36
31/03/2023
31/03/2023Đơn ứng cử thành viên BKS
37
31/03/2023
31/03/2023Đơn đề cử thành viên HĐQT
38
31/03/2023
31/03/2023Đơn ứng cử thành viên HĐQT
39
31/03/2023
31/03/2023Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
40
31/03/2023
31/03/2023Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
41
31/03/2023
31/03/2023Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
42
31/03/2023
31/03/2023Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
43
07/03/2023
07/03/2023Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
29/04/2022
29/04/2022Các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2
29/04/2022
29/04/2022BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3
28/04/2022
28/04/2022Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2024
4
28/04/2022
28/04/2022Đơn ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2024
5
26/04/2022
26/04/2022Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ sung
6
08/04/2022
08/04/2022Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
24/05/2021
24/05/2021BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2
21/05/2021
21/05/2021Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3
21/05/2021
21/05/2021Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4
20/05/2021
20/05/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản cập nhật, bổ sung)
5
20/05/2021
20/05/2021Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
6
20/05/2021
20/05/2021Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
7
20/05/2021
20/05/2021Thông báo thay đổi phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
8
13/05/2021
13/05/2021Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát
9
13/05/2021
13/05/2021Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị
10
05/05/2021
05/05/2021Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Dự thảo sửa đổi cập nhật lần 1)
11
29/04/2021
29/04/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12
29/04/2021
29/04/2021Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13
29/04/2021
29/04/2021Các biểu mẫu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
14
29/04/2021
29/04/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
15/08/2020
15/08/2020BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
2
13/08/2020
13/08/2020Đơn đề cử TV HĐQT ĐHCĐ bất thường lần 2
3
12/08/2020
12/08/2020Đơn từ nhiệm của Ông Trương Anh Tú
4
12/08/2020
12/08/2020Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương
5
05/08/2020
05/08/2020Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
6
05/08/2020
05/08/2020Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
7
05/08/2020
05/08/2020Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
8
05/08/2020
05/08/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
9
05/08/2020
05/08/2020Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
10
05/08/2020
05/08/2020Các biểu mẫu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
11
05/08/2020
05/08/2020Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
12
30/05/2020
30/05/2020BB và NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
13
29/05/2020
29/05/2020Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
14
29/05/2020
29/05/2020Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
15
29/05/2020
29/05/2020Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
16
19/05/2020
19/05/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
17
19/05/2020
19/05/2020Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
18
19/05/2020
19/05/2020Các biểu mẫu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
19
19/05/2020
19/05/2020Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2020
20
02/03/2020
02/03/2020Đính chính nội dung NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
21
29/02/2020
29/02/2020BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
22
29/02/2020
29/02/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
23
10/02/2020
10/02/2020Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
24
10/02/2020
10/02/2020Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
25
10/02/2020
10/02/2020Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
26
10/02/2020
10/02/2020Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
27
10/02/2020
10/02/2020Các biểu mẫu sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
28
10/02/2020
10/02/2020Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
29/08/2023
29/08/2023Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
2
27/04/2023
27/04/2023Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
3
22/06/2022
22/06/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
4
23/05/2021
23/05/2021Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
5
26/01/2021
26/01/2021Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
6
15/08/2020
15/08/2020Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
7
05/06/2019
05/06/2019Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
27/04/2023
27/04/2023Quy chế nội bộ về quản trị công ty
2
27/04/2023
27/04/2023Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
3
27/04/2023
27/04/2023Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4
03/11/2022
03/11/2022Quy chế về công bố thông tin
5
23/05/2021
23/05/2021Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6
23/05/2021
23/05/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
7
23/05/2021
23/05/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
24/11/2020
24/11/2020Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
2
11/06/2020
11/06/2020Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu
STT
Ngày đăng
Tên báo cáo
1
05/08/2021
05/08/2021Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 49%