Ban lãnh đạo

Giới thiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN THUYẾT

Chủ tịch HĐQT
1986

VŨ NGỌC ĐỊNH

Thành viên HĐQT
1980

TRẦN THỊ THANH GIANG

Thành viên độc lập HĐQT
1979

NGUYỄN VĂN DŨNG

Thành viên HĐQT
1962

NGUYỄN VĂN KHOA

Thành viên HĐQT
1972

Ban Điều hành

PHAN MẠNH HÙNG

Tổng Giám đốc
1978

VŨ THANH HUỆ

Phó Tổng Giám đốc
1985

VŨ NGỌC ĐỊNH

Phó Tổng Giám đốc
1980

NGUYỄN VĂN KHOA

Phó Tổng Giám đốc
1972

ĐẶNG VĂN THẮNG

Phó Tổng Giám đốc
1983

TRỊNH VĂN THIỀM

Phó Tổng Giám đốc
1980

NGÔ QUYẾT TIẾN

Kế toán trưởng
1969

Ban Kiểm soát

NGUYỄN THU VÂN

Quyền Trưởng Ban kiểm soát
1978

DƯ THỊ HẢI YẾN

Thành viên Ban kiểm soát
1988