Tin tức

BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2021

24/02/2021

Tổng hợp các vị trí tuyển dụng tháng 02/2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Danh sách vị trí dành cho các ứng viên:

1.Trưởng bộ phận pháp lý dự án .

Chi tiết tại: https://www.thaiholdings.com.vn/new/truong-bo-phan-phap-ly-du-an.html

2. Chuyên viên pháp lý.

Chi tiết tại: https://www.thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-phap-ly-du-an.html

3. Trưởng bộ phận kiến trúc, quy hoạch.

Chi tiết tại: https://www.thaiholdings.com.vn/new/truong-bo-phan-thiet-ke-kien-truc-quy-hoach.html

4. Chuyên viên Thiết kế kiến trúc.

Chi tiết tại: https://www.thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-thiet-ke-kien-truc-quy-hoach.html

5. Chuyên viên Cơ điện.

Chi tiết tại:https://www.thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-co-dien.html

6. Chuyên viên Kế hoạch và đấu thầu

Chi tiết tại:https://www.thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-ke-hoach-dau-thau.html

7. Chuyên viên hợp đồng và thanh toán

Chi tiết tại:https://www.thaiholdings.com.vn/new/chuyen-vien-hop-dong-thanh-toan.html

8. Trưởng phòng quản lý chất lượng

Chi tiết tại:https://www.thaiholdings.com.vn/new/truong-bo-phan-quan-ly-chat-luong.html

9. Thư ký dự án

Chi tiết tại:https://www.thaiholdings.com.vn/new/thu-ky-ban-du-an.html