Phiếu biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2021
File Download
4_2_Thẻ_biểu_quyết_số_02_ĐHĐCĐ_THD_13052021_docx.pdf Download