Tin tức

Thaiholdings xây dựng công tác Đảng tại cơ sở

17/11/2022

Việc thành lập chi bộ Đảng cơ sở vừa qua là tiền đề để Công ty Cổ phần Thaiholdings từng bước xây dựng công tác Đảng và phát triển Đảng viên.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định và phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức Đảng cơ sở, sau thời gian đề xuất và trao đổi với Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm, công ty Cổ phần Thaiholdings đã chính thức ra mắt chi bộ Đảng cơ sở. Qua đó thấy được sự đồng hành của tổ chức Đảng mang lại nhiều lợi thế, giúp Thaiholdings phát huy được vai trò đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước và tạo dựng nét văn hóa riêng cho doanh nghiệp. Ban lãnh đạo công ty cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng hoạt động theo đúng điều lệ và các nguyên tắc của Đảng.

Ông Phan Mạnh Hùng – Bí thư cùng các đảng viên tại chi bộ Thaiholdings

Với việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên, Thaiholdings đang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Cấp ủy Đảng cùng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đã giúp Ban lãnh đạo công ty nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để kịp thời giải quyết những vướng mắc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong công ty là vấn đề mới và khó, nên phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, số lượng đảng viên còn mỏng, yếu, chưa đủ mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Thaiholdings xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Đảng viên, đẩy mạnh xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội, như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia vào hoạt động nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giúp công ty phát triển bền vững trong tình hình hiện nay.