TUYỂN DỤNG THÁNG 8

Tổng hợp các vị trí tuyển dụng tháng 8/2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Danh sách vị trí dành cho các ứng viên:

1. Kỹ Sư Kết Cấu.

Chi tiết tại: http://thaiholdings.com.vn/new/ky-su-ket-cau.html

2. Kiến Trúc Sư Quy Hoạch.

Chi tiết tại: http://thaiholdings.com.vn/new/kien-truc-su-quy-hoach.html

3. Quản Lý Dự Án.

Chi tiết tại: http://thaiholdings.com.vn/new/quan-ly-du-an.html