Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2
File Download
3_Xác_nhận_tham_dự.doc Download