Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên co liên quan 2020
File Download
14__TTr_quyet_dinh_giao_dich_voi_nguoi_lien_quan.pdf Download