Tờ trình ủy quyền cho HĐQT mua bán tài sản 35% 2020
File Download
13__TTr_quyet_dinh_khoan_dau_tu_35%.pdf Download