Tờ trình ủy quyền cho HĐQT 2021
File Download
25__To_trinh_uy_quyen_HĐQT.pdf Download