Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động của BKS 2021
File Download
29__TTr_quy_chế_HĐBKS.pdf Download