Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 (Dự thảo sửa đổi cập nhật lần 1)
File Download
17__Tờ_trình_ĐHĐCĐ_tăng_vốn_2021_185_doc.pdf Download