Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2021
File Download
19_Tờ_trình_ĐHĐCĐ_tăng_vốn_2021.pdf Download