Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2019
File Download
6__TTr_thong_qua_BCTC_2019.pdf Download