Tờ trình tăng vốn ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
1__TTr_tăng_vốn.pdf Download