Tờ trình sửa đổi Điều lệ ĐHCĐ bất thường lần 2
File Download
5__TTr_sửa_đổi_Điều_lệ_Công_ty.pdf Download