Tờ trình phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS 2021
File Download
12__TTr_mức_thù_lao_HĐQT,_BKS_13052021_doc.pdf Download