Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT
File Download
11__TTr_mien_nhiem_TV_HDQT1.pdf Download