Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
File Download
3__TTr_mien_nhiem_TV_HDQT.doc Download