Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 2021
File Download
21_2__TTr_bầu_bổ_sung_TV_HĐQT_18052021.pdf Download