Tờ trình miền nhiệm thành viên BKS 2021
File Download
21__TTr_miễn_nhiệm_TV_BKS.pdf Download