Tờ trình BCTC 2020 đã kiểm toán
File Download
11__TTr_BCTC_kiểm_toán_2020_13052021.pdf Download