Tờ trình bầu thành viên HĐQT
File Download
4__TTr_bau_TV_HDQT1.doc Download