Tờ trình bầu thành viên BKS 2021
File Download
22__TTr_bầu_TV_BKS.pdf Download