Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2020
File Download
2__Thu_moi_hop_THD_2020.doc Download