Thông báo thay đổi phương thức họp ĐHCĐ thường niên 2021
File Download
TB_thay_đổi_hình_thức_họp_ĐHCĐ.pdf Download