Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
File Download
Thông_báo_phát_hành_ra_công_chúng-đã_gộp_compressed.pdf Download