Thẻ biểu quyết ĐHCĐ thường niên 2021 (cập nhật ngày 20/5)
File Download
Scan_0001.pdf Download