TB về thay đổi số CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
File Download
TB_thay_đổi_SLCPLH.pdf Download