Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bổ sung
File Download
CBTT_Tài_liệu_họp_ĐHĐCĐ_Full_compressed1.pdf Download