QĐ của HĐQT vv Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020
File Download
CBTT_vv_Triệu_tập_HĐHĐCĐ_bất_thường_lần_2_signed.pdf Download