NQ vv thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty
File Download
03082021__CBTT_PA_đảm_bảo_đáp_ứng_tỷ_lệ_sở_hữu_nước_ngoài.pdf Download