NQ vv thông qua một số nội dung cụ thể tại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
File Download
03082021__CBTT_thông_qua_một_số_nội_dung_tại_pasd_vốn_thu_được.pdf Download