NQ vv phân phối lại CP lẻ và CP không bán hết theo danh sách chốt ngày 7.12.20
File Download
NQ_PP_co_phieu_le_va_khong_chao_ban_het.pdf Download