NQ Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu và NQ Kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
File Download
07062021_CBTT_Tăng_vốn_điều_lệ_signed.pdf Download