NQ HĐQT vv đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu
File Download
NGHI_QUYET_2601_VA_PHU_LUC_singed.pdf Download