NQ HĐQT vv chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng
File Download
CBTT_201123.pdf Download