NQ HĐQT thông qua phương án chuyển nhượng nhà máy Xi măng Minh Tâm
File Download
CBTT_DA_Minh_Tam_2302_singed.pdf Download