NQ của HĐQT vv Thông qua mua cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup
File Download
20200623_CBTT_UBCK.pdf Download