Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
File Download
CBTT_NQ,_BB_ĐHĐCĐ_TN_2022_THD.pdf Download