Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
File Download
CBTT_NQ_số_03-2022-NQ-HĐQT-THD_vv_Triệu_tập_họp_ĐHĐCĐ_TN_năm_2022_signed.pdf Download