Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
File Download
NQ_HĐQT_vv_trien_khai_phat_hanh_cp_tu_nguon_von_chu_so_huu.pdf Download