Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
File Download
CBTT_NQ_số_06-2022-NQ-HĐQT-THD_signed.pdf Download