Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
File Download
NQ_số_40-2021-NQ-HĐQT-THD_Vv_Thay_đổi_đơn_vị_kiểm_toán_BCTC_năm_2021_signed.pdf Download