Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes
File Download
CBTT_NQ_so_02A-2022-NQ-HĐQT-THD_SIGNED1.pdf Download