Nghị quyết HĐQT thông qua phương án điều chỉnh lại BCTC kiểm toán năm 2021
File Download
Final_CBTT_NQ_HĐQT_số_04.pdf Download