Mẫu đơn đề cử TV HĐQT THD 2020
File Download
Mau_thu_de_cu_thanh_vien_HDQT_THD.doc Download