Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2
File Download
4__Giấy_ủy_quyền_tham_dự_DHDCD_2020_-_Copy.doc Download