Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020
File Download
5__Giay_uy_quyen_tham_du_DHDCD_2020.pdf Download